21 marca 2018

Zapraszamy do udziału w wiosennym konkursie V Laboratories

Kochani, z okazji pierwszego dnia wiosny przygotowaliśmy dla Was konkurs.

By wziąć udział w wiosennym konkursie koniecznie zajrzyjcie na naszego fanpage’a na Facebooku. Znajdziecie tam konkursowe zadanie. Do wygrania specjalnie przygotowany zestaw produktów marki Destivii:

– Maska regenerująca do włosów suchych i zniszczonych
– Regenerująca odżywka dwufazowa do włosów zniszczonych i przesuszonych
– Spray do stylizacji włosów cienkich i pozbawionych objętości

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Regulamin

WIOSENNY KONKURS V. LABORATORIES

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu (akcji promocyjnej kosmetyków zwanej dalej akcją promocyjną) jest firma V. Laboratories spółką z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (01-682) przy ul. Kiwerskiej 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000317998, REGON 141650912, wpisaną do ewidencji podatkowej pod numerem NIP 1181981082. Zwana dalej Organizatorem.

Dane kontaktowe: biuro@vlaboratories.pl

2. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału akcji promocyjnej oraz zasady jej przebiegu w internecie, w tym postępowanie reklamacyjne (dalej „Regulamin”).

3. Organizator powoła Komisję nadzorującą akcję promocyjną, w której skład wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora (dalej „Komisja”). Do zadań Komisji będzie należało stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Akcji Promocyjnej oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Akcją Promocyjną, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.

4. Akcja Promocyjna rozpoczyna się w dniu 21 marca 2018 r., a kończy się dnia 29 marca 2018 r. o godzinie 23:00.

5. Organizator jest przyrzekającym upominek w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej

1. W Akcji Promocyjnej mogą wziąć udział osoby fizyczne (zwane dalej „Uczestnikami”) które:

a) zaakceptowały postanowienia Regulaminu Akcji Promocyjnej,

b) wykonały zadanie określone w Akcji Promocyjnej, polegające umieszczeniu w komentarzu na portalu społecznościowym Facebook.com, pod postem dotyczącym niniejszej Akcji Promocyjnej, wymyślonego przez siebie hasła promocyjnego dotyczącego produktów firmy V Laboratories. Poprawne wykonanie zadania Akcji Promocyjnej zwane jest dalej łącznie w niniejszym Regulaminie „Zgłoszeniem”.

2. Dokonanie Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.

3. W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3 Zasady i przebieg Akcji Promocyjnej

1. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Akcji Promocyjnej. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Zgłoszenia.

2. Dopuszczalne są zgłoszenia wyłącznie poprzez serwis internetowy Facebook.com w postaci komentarza pod postem dotyczącym niniejszej Akcji Promocyjnej. Zgłoszenia, które zostaną nadesłane w inny sposób, nie będą brane pod uwagę w Akcji Promocyjnej. Organizator zastrzega sobie prawo do nie uwzględnienia takiego Zgłoszenia.

3. Uczestnik może przesłać dowolną liczbę zgłoszeń.

4. Zwycięzcami nagród zostaną 5 (pięć) osób.

5. Komisja wybierze Zwycięzców Akcji Promocyjnej stosując kryteria oceny wymienione w § 3 ust. 4, 5, 6, 7.

6. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem prywatnej wiadomości na Facebook’u.

7. Zwycięzca jest zobowiązany do przesłania poniższych informacji w wiadomości prywatnej na fanpage V Laboratories w ciągu trzech dni od otrzymania wiadomości o wygranej od Organizatora:

a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) numer telefonu kontaktowego,
d) adres zamieszkania.

Osoba określona przez Komisję jako Zwycięzca otrzyma informację o uzyskaniu prawa do upominku w ciągu siedmiu dni od zakończenia Akcji Promocyjnej. W ciągu trzech dni Zwycięzca prześle informacje zawarte w § 3 ust. 7, pkt. a, b, c i d do Organizatora.
W przypadku nie przesłania lub niedostarczenia przez Zwycięzcę informacji zwartych w § 3 ust. 7, pkt. a, b, c i d niniejszego Regulaminu, a także w wymaganym i określonym przez Komisję po zakończeniu Akcji Promocyjnej terminie, upominek może nie zostać przyznany temu Zwycięzcy i może zostać przekazana innemu Uczestnikowi, którego wybierze Komisja stosując kryteria wskazane w § 3 ust. 4, 5, 6, 7.

8. Nagroda zostanie wysłana na wskazany przez Zwycięzcę Akcji Promocyjnej adres.

§ 4. Upominki

1. Fundatorami upominków w konkursie jest V.Laboratories Sp. z o.o. sp.k.
2. 3 (trzy) Upominki, na każdą z których składa się:

– Maska regenerująca do włosów suchych i zniszczonych
– Regenerująca odżywka dwufazowa do włosów zniszczonych i przesuszonych
– Spray do stylizacji włosów cienkich i pozbawionych objętości

 

3. V.Laboratories Sp. z o.o. sp.k. zastrzega, że finansuje wysyłkę Upominków wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Akcji Promocyjnej jest V.Laboratories Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (01-682) przy ul. Kiwerskiej 35.

Uczestnicy Akcji Promocyjnej wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych przez Organizatora w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej, wyłonieniem Zwycięzców oraz wydaniem upominków. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie, w szczególności niepodanie imienia, nazwiska oraz adresu, uniemożliwia pełnoprawny udział w Akcji Promocyjnej, a w szczególności otrzymanie upominku. Każdy Uczestnik Akcji Promocyjnej posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka wskazanego w Zgłoszeniu, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także prawo do odwołania zgody na ich przetwarzanie. Dane osobowe uczestników Akcji Promocyjnej wskazanych w Zgłoszeniu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (t.j. z 2014 r. Dz.U. poz. 1182 ze zm.) wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Akcji Promocyjnej i po jego zakończeniu nie będą dalej przetwarzane. Zakres zbieranych i przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-maili.

2. Uczestnik, poprzez dokonanie zgłoszenia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, a w szczególności: imienia, nazwiska, adresu oraz innych danych kontaktowych, w celach określonych w niniejszym Regulaminie przez Organizatora.

Uczestnik w szczególności wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem niniejszej Akcji Promocyjnej, związanych z wyłonieniem zwycięzców Akcji Promocyjnej, wydaniem upominków, przeprowadzeniem postępowań reklamujących oraz opublikowaniem Listy Zwycięzców (poprzez podanie imion i nazwisk Uczestników).

§ 6.
Akcja promocyjna określona w niniejszym Regulaminie nie jest w żaden sposób sponsorowana oraz popierana przez serwis internetowy (społecznościowy) Facebook.

powrót

nasze główne marki