4 maja 2017

Majowy KONKURS V Laboratories

Drogie dziewczyny, przygotowaliśmy dla Was Majowy Konkurs V Laboratories. Za oknami pochmurna i deszczowa pogoda. Postanowiliśmy więc polepszyć wam nastrój i rozdać kilka zestawów majowych upominków 🙂

By wziąć udział w konkursie koniecznie zajrzyjcie na naszego fanpage’a na Facebooku. Znajdziecie tam konkursowe zadanie. Do wygrania specjalnie przygotowany zestaw produktów Vellie Kozie Mleko:
– Kem do twarzy na dzień
– Krem do twarzy na noc
– Odżywczy krem do ciała
– Kremowe mleczko do ciała
– Odświeżający mleczny żel pod prysznic.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Regulamin

MAJOWY KONKURS V. LABORATORIES

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu (akcji promocyjnej kosmetyków zwanej dalej akcją promocyjną) jest firma V. Laboratories spółką z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (01-682) przy ul. Kiwerskiej 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000317998, REGON 141650912, wpisaną do ewidencji podatkowej pod numerem NIP 1181981082. Zwana dalej Organizatorem.

Dane kontaktowe: r.horodycki@vlaboratories.pl.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału akcji promocyjnej oraz zasady jej przebiegu w internecie, w tym postępowanie reklamacyjne (dalej „Regulamin”).

3. Organizator powoła Komisję nadzorującą akcję promocyjną, w której skład wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora (dalej „Komisja”). Do zadań Komisji będzie należało stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Akcji Promocyjnej oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Akcją Promocyjną, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.

4. Akcja Promocyjna rozpoczyna się w dniu 4 maja 2017 r., a kończy się dnia 15 maja 2017 r. o godzinie 22:00.

5. Organizator jest przyrzekającym upominek w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej

1. W Akcji Promocyjnej mogą wziąć udział osoby fizyczne (zwane dalej „Uczestnikami”) które:

a) zaakceptowały postanowienia Regulaminu Akcji Promocyjnej,

b) wykonały zadanie określone w Akcji Promocyjnej, polegające umieszczeniu w komentarzu na portalu społecznościowym Facebook.com, pod postem dotyczycącym niniejszej Akcji Promocyjnej, wymyślonego przez siebie hasła promocyjnego do wybranego przez siebie produktu kosmetycznego firmy V. Laboratories. Poprawne wykonanie zadania Akcji Promocyjnej zwane jest dalej łącznie w niniejszym Regulaminie „Zgłoszeniem”.

2. Dokonanie Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.

3. W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3 Zasady i przebieg Akcji Promocyjnej

1. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Akcji Promocyjnej. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Zgłoszenia.

2. Dopuszczalne są zgłoszenia wyłącznie poprzez serwis internetowy Facebook.com w postaci komentarza pod postem dotyczącym niniejszej Akcji Promocyjnej. Zgłoszenia, które zostaną nadesłane w inny sposób, nie będą brane pod uwagę w Akcji Promocyjnej. Organizator zastrzega sobie prawo do nie uwzględnienia takiego Zgłoszenia.

3. Uczestnik może przesłać dowolną liczbę zgłoszeń.

4. Zwycięzcami nagród zostaną 3 (trzy) osoby

5. Komisja wybierze Zwycięzców Akcji Promocyjnej stosując kryteria oceny wymienione w § 3 ust. 4, 5, 6, 7.

6. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem prywatnej wiadomości na Facebook’u.

7. Zwycięzca jest zobowiązany do przesłania poniższych informacji w wiadomości e-mail na adres r.horodycki@vlaboratories.pl w ciągu trzech dni od otrzymania wiadomości o wygranej od Organizatora:

a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) numer telefonu kontaktowego,
d) adres zamieszkania.

Osoba określona przez Komisję jako Zwycięzca otrzyma informację o uzyskaniu prawa
do upominku w ciągu trzech dni od zakończenia Akcji Promocyjnej. W ciągu trzech dni Zwycięzca prześle informacje zawarte w § 3 ust. 7, pkt. a, b, c i d do Organizatora.
W przypadku nie przesłania lub niedostarczenia przez Zwycięzcę informacji zwartych w § 3 ust. 7, pkt. a, b, c i d niniejszego Regulaminu, a także w wymaganym i określonym przez Komisję po zakończeniu Akcji Promocyjnej terminie, upominek może nie zostać przyznany temu Zwycięzcy i może zostać przekazana innemu Uczestnikowi, którego wybierze Komisja stosując kryteria wskazane w § 3 ust. 4, 5, 6, 7.

8. Nagroda zostanie wysłana na wskazany przez Zwycięzcę Akcji Promocyjnej adres.

§ 4. Upominki

1. Fundatorami upominków w konkursie jest V.Laboratories Sp. z o.o. sp.k.
2. 3 (trzy) Upominki, na każdą z których składa się:

a) Kem do twarzy na dzień
b) Krem do twarzy na noc
c) Odżywczy krem do ciała
d) Kremowe mleczko do ciała
e) Odświeżający mleczny żel pod prysznic

3. V.Laboratories Sp. z o.o. sp.k. zastrzega, że finansuje wysyłkę Upominków wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Akcji Promocyjnej jest V.Laboratories Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (01-682) przy ul. Kiwerskiej 35.

Uczestnicy Akcji Promocyjnej wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych przez Organizatora w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej, wyłonieniem Zwycięzców oraz wydaniem upominków. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie, w szczególności niepodanie imienia, nazwiska oraz adresu, uniemożliwia pełnoprawny udział w Akcji Promocyjnej, a w szczególności otrzymanie upominku. Każdy Uczestnik Akcji Promocyjnej posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka wskazanego w Zgłoszeniu, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także prawo do odwołania zgody na ich przetwarzanie. Dane osobowe uczestników Akcji Promocyjnej wskazanych w Zgłoszeniu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (t.j. z 2014 r. Dz.U. poz. 1182 ze zm.) wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Akcji Promocyjnej i po jego zakończeniu nie będą dalej przetwarzane. Zakres zbieranych i przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-maili.

2. Uczestnik, poprzez dokonanie zgłoszenia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, a w szczególności: imienia, nazwiska, adresu oraz innych danych kontaktowych, w celach określonych w niniejszym Regulaminie przez Organizatora.

Uczestnik w szczególności wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem niniejszej Akcji Promocyjnej, związanych z wyłonieniem zwycięzców Akcji Promocyjnej, wydaniem upominków, przeprowadzeniem postępowań reklamujących oraz opublikowaniem Listy Zwycięzców (poprzez podanie imion i nazwisk Uczestników).

§ 6.
Akcja promocyjna określona w niniejszym Regulaminie nie jest w żaden sposób sponsorowana oraz popierana przez serwis internetowy (społecznościowy) Facebook.

powrót

nasze główne marki